Sensorstyrning - praktiska tips

Nedan följer en sammanställning av vanliga sensorer och praktiska tips kring varje typ. Tänk på att en sensor, oavsett typ, bara kan agera efter vad den själv uppfattar. En bra placering och genomtänkt anläggning är alltid av högsta vikt för att få en fungerande ljusstyrningslösning.

RÖRELSEVAKTER

IR-sensor
Sensor för detektering av gående människor. Sensortypen kallas ofta med ett samlingsnamn PIR (Passive Infra Red). Den vanligaste tekniken är IR-detektering där sensorn känner när ett varmt föremål förflyttar sig från ett av detektorns fält till ett annat. Fälten ligger som en solfjäder ut från sensorn och på så vis fås en mycket god detektering för rörelser förbi sensorn där man bryter fälten i 90 grader. Vid rörelser rakt emot sensorn förkortas räckvidden avsevärt.

Placering: När det gäller IR-vakter gäller det att i så hög grad som möjligt placera sensorn så att dess fält hamnar vinkelrätt mot förmodad rörelseriktning. Räckvidden är alltid minst dubbel så lång vid rörelser tvärs detekteringsfälten jämfört med rakt emot sensorn. Tänk också på att ev. skymmande föremål som dörrblad, möbler och liknande förhindrar detektering. Det är alltid möjligt att skärma av en IR-sensor så att oönskade detekteringar undviks. En väl definierad bevakningsyta är viktig för bästa funktion och energibesparing.

HF-sensor
En annan vanlig typ är HF-sensor som ibland också kallas mikrovågs-sensor eller radarsensor. Det är en aktiv sensor som sänder ut en svag högfrekvent signal för att sedan läsa av dess eko. Genom att registrera förändringar i ekot känner sensorn rörelse i området. Sensorn är helt oberoende av temperatur och kan med andra ord känna rörelse från vilket föremål som helst inklusive människan. Signalen går också genom tunnare material och sensorn kan på så sätt användas till exempel inbyggt i belysningsarmaturer eller ovanför ett mjukt undertak. På grund av sin egenskap att den detekterar genom tunnare material är det viktigt att räckvidd ställs in och eventuellt dämpas i riktningar där oönskade detekteringar kan registreras. Observera också att en HF-sensor inte är lika känslig som en närvarovakt och därför inte är något bra alternativ för att detektera stillasittande personer. Nedsmutsning påverkar en IR-detektor negativt medan en HF-sensor inte påverkas alls. En nedsmutsad kåpa påverkar inte funktionen eftersom den högfrekventa signalen inte behöver ”se” detekteringsobjektet. En smutsig miljö kan ändå påverka funktionen negativt, så tänk på att få rätt kapslingsklass. En aggressiv miljö med kemikalier är också möjlig att detektera om man använder

Montera in sensorn i en PC/ ABS-kapsling för att skydda elektroniken från den aggressiva miljön, så detekterar sensorn utan problem igenom kapslingen. Viktigt att känna till är att vibrationer kan skapa oönskade detekteringar med HF-sensortekniken.

Placering: HF-sensorn är tvärtemot IR-sensorn känsligast för rörelse rakt emot sensorn. På grund av sin egenskap att den detekterar igenom tunnare material är det ofta lämpligt att placera denna vakt mitt i ytan man vill detektera. Tänk på att ställa in räckvidden så det passar rummet så att inga oönskade detekteringar görs. Är rummet osymmetriskt eller att man av någon annan orsak vill dämpa detekteringen i någon riktning måste sensorn avskärmas.

 AKUSTISKA SENSORER

Akustiska detektorer reagerar på ljud vid vissa frekvenser och dB-nivåer, och är relativt vanliga i garage och trapphus, där de ställs in för att typiskt reagera på ljudet från en dörr som öppnas eller liknande, och kan ofta täcka upp en större yta utan att ställa krav på klar sikt för sensorn. En nackdel med akustiska sensorer är att det inte alltid går att begränsa vilka ljud den reagerar på, då liknande ljud kan trigga sensorn och skapa oönskade tändningar i anläggningen.

Placering: Akustiska sensorer är inte lika känsliga för felplacering, men ska självklart avskärmas på ett sådant sätt att de inte uppfattar ljud utanför det rum de ska täcka upp. dagsljus/konstantljus-sensorer. För att få en så stor energibesparing som möjligt arbetar många system idag med dagsljusstyrning, där systemet tar hänsyn till infallande dagsljus och bibehåller en konstant ljusnivå i rummet under hela dagen. Det är väldigt viktigt att ställa in en dagsljussensor i det rum där den används, då referensnivåerna för sensorn alltid måste kalibreras efter rummets förutsättningar. Görs inte detta riskerar man felaktiga ljusnivåer, för snabba eller långsamma ljusjusteringar och en anläggning som irriterar brukaren.

Placering: Dagsljussensorer ska alltid placeras på en bra referenspunkt för dagsljusinsläppet, så att de representerar ett bra medelvärde i rummet. En dagsljussensor ska aldrig placeras på den ljusaste eller mörkaste platsen i rummet, eller på en plats där dagsljusinsläppet varierar extremt under dagen, då detta kan resultera i en felaktig ljusnivå i resten av rummet.

Närvaro-/frånvarofunktion
IR-sensor för detektering av stillasittande människor i t ex kontor, skolsalar etc. kräver en sensor med stör känslighet. Detta innebär i praktiken att fälten i IR-detektorn måste vara väldigt täta. Med närvarofunktion menas automatisk tändning medan frånvarofunktionen kräver aktiv tändning (genom att trycka på en panel eller en brytare). Med närvarofunktion får man ett mer automatiserat system som anpassar sig automatiskt vid närvaro som tänder och släcker därefter. Frånvarofunktion är användbar framförallt i skolor, konferensrum och liknande lokaler. Den bidrar till en ökad energibesparing eftersom belysningen inte behöver tändas vid korta besök i rummet om dagsljuset är tillräckligt. Med frånvarofunktion fås också möjligheten att släcka belysningen, vilket är användbart vid till exempel filmvisning eller presentationer.

Placering: Placeras lämpligen nära arbetsplatsen eftersom känsligheten är störst rakt under sensorn.