Bild: Shutterstock

Nödbelysning i miljöbedöming

Nöd- och utrymningsbelysning behövs för att kunna utrymma en lokal eller byggnad vid en fara som t.ex. brand, strömavbrott, gasutsläpp, bomb- ­eller terrorhot. Att nödbelysning finns och är rätt utformad är en viktig förutsättning för att förebygga olyckor och kriser. Nödbelysningsprodukters materialinnehåll och konstruktion innebär att det är viktigt att känna till några specifika aspekter som berör dessa produkters miljöbedömning.

Ställ den rätta frågan

När nödbelysning föreskrivs i byggprojekt bedöms produkterna av främst två aktörer, Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Dessa dömer produkter utifrån innehåll, i syfte att erbjuda fastighetsägare så fullödig information som möjligt om vilka material som finns i de produkter som man använder i byggprojekt. Bedömningskriterierna för de båda aktörerna är likartade och baserar sig främst på det kemiska innehållet i produkt­erna. Dock skiljer sig kriterierna till viss del, främst i hur resultatet redovisas. För att en produkt ska kunna användas kräver många beställare att produkten ska vara bedömd av Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Ofta råder dock en begreppsförvirring genom att leverantören får frågan om produkten är godkänd av desamma. Frågan borde framställas: Är produkten bedömd av Byggvarubedömningen eller Sunda Hus?

Kräver batteri för att fungera

Nödbelysning är en produkttyp som kräver understöd i form av ett batteri eller andra elektronikkomponenter för att fungera. Batterierna och elektronikkomponent­erna kan antingen vara monterade inuti produkten eller separat i en större battericentral. Eftersom en bedömning av innehållet görs på hela produkten får nödbelysningsprodukter ofta en ”lägre” bedömning. Detta är en viktig aspekt att förstå vid val av produkter och att beställaren inte väljer bort, för byggnaden nödvändiga, produkter, på grund av detta.

Mer om miljöbedömningen av nödbelysnings­produkter

Inom Byggvarubedömningen finns i dagsläget tre ­bedömningsnivåer för hela produkten, dvs inkl. batteri:

  • Rekommenderas (grön symbol)
  • Accepteras (gul symbol)
  • Undviks (röd symbol)

Bedömningsnivån är resultatet av ett 30-tal delkriterier som finns i länkat kriteriedokument*:

  • För att en produkt ska uppnå nivån Rekommenderas krävs att alla innehållskriterier har fått delkriterie­bedömningen Rekommenderas. Dessutom får inget av livscykelkriterierna vara delkriteriebedömd som ­Undviks och minst hälften av dessa livscykelkriterier måste ha blivit delkriteriebedömda på ­nivån ­Rekommenderas.
  • För att en produkt ska få bedömningen Accepteras krävs att delkriteriebedömningen Undviks inte står
    att finna varken bland innehållskriterierna eller livcykel­kriterierna.
  • Om ett eller flera av innehållskriterierna resp. livscykelkriterierna fått delkriteriebedömningen ­Undviks blir produkten bedömd som Undviks.

De flesta nödljusprodukter är kompakta och materialminimerade, därför utgör elektroniken en stor del av produktens innehåll i viktprocent. Risken för att hamna i vågskålen Undviks är stor eftersom alla värden för innehållskriterierna redovisas i viktprocent.

I de fall som produkten behöver ett batteri för att upprätthålla sin funktion enligt de lagkrav som finns för nödbelysning, ökar förvisso produktens vikt men batteriet i sig självt utgör grund för att produkten
får Undviks.

Orsaken till att produkten får bedömningen Undviks kan även bero på att det inte funnits tillräckligt under­byggda underlag inskickade vid bedömningen. Det innebär att samma bedömningskategori används för väldokumenterade produkter som för produkter som saknar fullgoda underlag.

Man kan absolut hitta elektronikprodukter bedömda som Accepteras men då är de ofta inte materialminimerade eller så innehåller de inget batteri. En centralmatad lösning innebär att armaturen inte innehåller ett batteri men i gengäld får man en battericentral som bedöms.

Att tänka på vid val av leverantör

Det är viktigt att leverantörerna redovisar innehållet på ett förtroendegivande och ärligt sätt. Varken Byggvarubedömningen eller Sunda Hus berörs av någon marknads- eller kvalitetskontroll när det gäller deras bedömningar. Använd alltid väletablerade nödbelysningsleverantörer som är anslutna till Belysningsbranschen. Belysningsbranschen arbetar med ett stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor och är en aktiv part i diskussioner med miljöbedömningsaktörer, myndig­heter och andra viktiga parter i samhället.