Trygghet och hållbarhet i det offentliga rummet

För att skapa ett tryggt samhälle krävs samarbete. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet förutsätter ett samarbete mellan stadsplanerare, politiker och affärsinnehavare. Hur skapas en trygg miljö?

Det är en komplex fråga och många olika faktorer behöver samspela för att vi människor ska känna oss trygga och vistas ute även efter mörkrets inbrott. Det handlar inte enbart om fysiska åtgärder utan även andra vanliga faktorer, som påverkar upplevelsen av trygghet:

1. Omhändertagna miljöer
En ren miljö känns generellt tryggare än platser med skräp, skadegörelse och klotter. Gestaltning av den offentliga miljön, konst, kultur och byggnadskultur har betydelse.

2. Befolkade platser och stråk
Befolkade miljöer upplevs ofta tryggare än tomma och öde områden. Platser som är attraktiva och riktade till olika åldersgrupper skapar fler ”ögon längs gatan”.

3. Överblickbarhet
Att ha överblick över omgivningen ger en ökad trygghetskänsla. Entréer, hållplatser och parkeringsplatser är platser som bör vara synliga från flera håll.

4. Belysning
Ljuset är den viktigaste faktorn för att vi ska känna oss trygga. En jämn belysning med god färgåtergivning som inte bländar gör att man ser de ansikten man möter. Bakgator kan bli ”framgator” med rätt belysning.

5. Säkerhetsåtgärder
Otrygga platser kan kräva fysiska säkerhetsåtgärder som avstängning och kameraövervakning. Den här typen av åtgärder ökar den upplevda tryggheten men kräver tillstånd av Länsstyrelsen.

6. Samhörighet
Genom att arbeta med samhörighet och gemenskap i bostadsområden och få boende att lära känna fler i sitt grannskap kan livskvaliteten och trygghetskänslan öka.

7. Identitet
En stadsdel med dåligt rykte bidrar till otrygghet då färre utifrån rör sig i stadsdelen. Ett områdes rykte kan också påverka de boendes stolthet och ägarskap, vilket indirekt påverkar tryggheten.

Läs ett reportage som tar upp ämnet i tidningen Ljuskultur.