Bättre belysning för trapphus

En ny kartläggning från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum undersöker vilka faktorer som kan bidra till en känsla av otrygghet och visar att dålig belysning är en av de största orsakerna.

Dålig belysning finns på fjärde plats, tätt efter obehöriga i trapphuset, otryggt närområde och otrevliga grannar.

Topplista: Detta kan få svenskarna att känna sig otrygga i sin bostad

1. Obehöriga i trapphuset      44 %
2. Otryggt närområde     42 %
3. Otrevliga grannar      33 %
4. Dålig belysning    23 %
5. Högljudda grannar   20 %

När det gäller säkerhetsåtgärder svenskarna skulle kunna tänka sig att implementra i anslutning till boendet önskar en tredjedel kamerabevakning. Tätt därefter kommer brandsläckare i fastigheten samt belysning med sensorer, något som 26 respektive 25 procent uppger. Portvakt och mindre växtlighet eller fri syn är däremot mindre önskvärda säkerhetsåtgärder. (Länk till rapporten)

Sensorstyrd belysning i trapphus är en av de enklaste åtgärder och skapar inte bara trygghet utan minskar även bostadsrätter elräkning betydligt. När man planerar belysning i trapphus finns fler aspekter att tänka på:

SENSORSTYRD BELYSNING I TRAPPHUS OCH KORRIDORER

I ett trapphus behövs belysningen för att människor ska kunna se, röra sig och känna sig trygga. Ingen önskar att gå in i ett mörkt trapphus, än mindre vistas i ett sådant. Utan system för ljusstyrning krävs det därför att belysningen lyser 24 timmar om dygnet vilket innebär stora kostnader för elen. I ett trapphus kan ljusreglering ge en mycket stor energibesparing utan att man behöver äventyra tryggheten.

Lösning

En bra lösning är att med hjälp av detektering styra belysningen, utan att helt släcka vid frånvaro. Istället används en funktion där detekteringen styr ljuset mellan hög ljusnivå (100 %) vid rörelse och en låg ljusnivå
(10 %) vid frånvaro, alternativt släckning beroende på behov. Med denna funktion kan trygghetskänslan behållas samtidigt som man uppnår en energibesparing på så mycket som 80 procent.

Vilken detektorteknik som används varie­rar från fall till fall beroende på önskad funktion och trapphusets utformning. Tänk på att alltid noga följa rekommendationerna över placering etc. för den valda tekniken.

Att tänka på

Tänk på att sektionera belysningen på ett passande sätt, d v s med enkla medel kan trapphusens olika delar agera individuellt och växla mellan hög/låg nivå.

Kontrollera alltid omgivningstemperatu­ren vid reglering då det finns begränsningar för vissa ljuskällor vid reglering i svala tem­peraturer under 15 C. Vid kallare tempera­turer måste lägsta ljusregleringsnivå ofta ökas till en högre ljusstyrka. Tänk alltid över valet av ljuskälla för en vald applikation. Använder du lysrör är det viktigt att ljuskäl­lorna är inbrända 100 timmar, samt att de alltid får lysa i minst 10–15 minuter innan de regleras ned till lågnivå.

Att välja rätt sensor

Beroende på vilken miljö man vistas i, eller hur rummet är uppbyggt, så lämpar sig vissa typer av sensorer olika bra. För att få en bra lösning måste rummets utformning tas i beaktande, samt vilken funktion man vill uppnå. Vanligt förekommande sensorer för trapphus och korridorer är PIR sensorer, HF-sensorer samt akustiska detek­torer.