Vi måste satsa på barnens arbetsmiljö!

Den 16 maj arrangerar UNESCO för andra gången den Internationella ljusdagen, för att sätta fokus på belysningens betydelse. I Sverige firas dagen genom att uppmärksamma ett eftersatt område: belysning i skolan. Dagen till ära genomförs ett seminarium om ämnet i Sveriges riksdag.

Många av oss oroar sig över situationen i de svenska skolorna. I media får vi rapporter om att de svenska eleverna inte längre lär sig tillräckligt och att vi halkar efter i internationella jämförelser. Som en följd av debatten har politikerna gjort en rad olika satsningar, allt från förändrat betygsystem till att höja lärarnas löner. Men få satsningar har gjorts på den fysiska lärmiljön, och allra minst inom belysningsområdet.

Under senare år har det framkommit mer och mer kunskap om hur ljus påverkar oss och det mer än vi tror. Det handlar om ljusets icke-visuella effekter, något som forskarna kom fram till i mitten på 90-talet när man hittade den s.k. tredje receptorn på ögats näthinna. Ljus hjälper oss att se men det påverkar också våra hormoner, vakenhet och hur vi mår. Trots att forskningsrönen är så pass gamla saknas ofta kunskapen om ljusets påverkan hos dem som planerar skolmiljöer, belysningen planeras ofta slentrianmässigt.

Det finns också aktuell forskning om att belysning är det viktigaste redskapet för att påverka den fysiska lärmiljön och i förlängningen skolresultaten. En brittisk studie från 2015 visar att 16 % av studenternas inlärning påverkas av den fysiska miljön, där huvuddelen kan hänföras till belysning. En omfattande forskningsstudie från Lunds Universitet visar vidare att 20 – 30 % av förändringar i barns humör i klassrummet beror på den fysiska miljön, och att det är belysningen som spelar en betydande roll. Ändå lyser barnperspektivet ofta med sin frånvaro när klassrum och andra skolmiljöer planeras.

Förutom den sociala hållbarhetsaspekten finns det en viktig miljömässig hållbarhetsaspekt med i bilden. Det är den stora energisparpotentialen som finns i alla de ålderdomliga belysningsanläggningarna som finns i svenska skolor, många så gamla som 30 år! Genom LED-tekniken och det digitala ljuset kan vi spara ofta upptill 80 procent energi. Den nya tekniken innebär också att vi kan skapa varierande och dynamiska ljusmiljöer, belysning som liknar det naturliga ljuset och ljuslösningar som kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Att planera de bästa ljusmiljöerna för barnen kräver kunskap och även om Sverige en längt framme här, med en växande yrkesgrupp ljusdesigners, används dessa experter sällan när skolor byggs eller renoveras.

Den 16 maj firar vi den Internationella ljusdagen, som UNESCO instiftat för att lyfta frågan om ljusets och belysningens påverkan på oss och vår miljö. Barnen är vår framtid så låt oss lyfta blicken, ta hänsyn till barnperspektivet och skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för våra barn! Det är därför viktigt att beslutsfattare och upphandlare i landets kommuner tar del av dagens kunskap och forskning om hur våra barn påverkas av den fysiska lärmiljön.

Mikael Castanius
VD, Belysningsbranschen